wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin nakreśla ogólne zasady i warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.cbdszop.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”).

Regulamin stanowi gwarancję przejrzystości współpracy oraz spełnia warunki obowiązku informacyjnego. Treść zawiera m.in. warunki zawierania umów w ramach sprzedaży internetowej, zasady realizacji zamówień wraz z opisem warunków płatności. Ponadto wskazuje Klientowi prawa w zakresie anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy oraz ewentualnej reklamacji.
 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu następującym zwrotami nadano następujące znaczenie:

Adres
adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji i tworzenia Konta;
Właściciel
czyli Opolkann Bartłomiej Ochel i Łukasz Wójcik Spółka Cywilna z siedzibą w Opolu, Ul. 1-go Maja 30A, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7543206732, REGON 382358441;
Klient
osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna, która posiada zdolność do czynności prawnych i która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
Formularz zamówienia
usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym pozwalający na złożenie Zamówienia;
Konto
oznacza konto Klienta utworzone w Sklepie internetowym;
Sklep
oznacza sklep internetowy dostępy na domenie internetowej www.cbdszop.pl;
Towar
produkty dostępne w Sklepie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą;
Umowa
umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Właścicielem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Zamówienie
oświadczenie Klienta złożone przy pomocy Formularza Zamówienia, które ma na celu zawarcie Umowy;

§ 2 Postanowienia ogólne i zakres usług

 1. Sklep internetowy www.cbdszop.pl jest prowadzony przez Opolkann Bartłomiej Ochel i Łukasz Wójcik Spółka Cywilna z siedzibą firmy w Opolu, ul. 1-go Maja 30A, 45-355 Opole, NIP 7543206732, REGON 382358441 („Właściciel”).
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów.
 3. Korzystanie ze Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, aktywnego konta e-mail oraz przeglądarki internetowej Internet Explorer; Chrome; Firefox; Opera; Safari (iOS).

§ 3 Rejestracja oraz składanie zamówień

 1. Aby zawrzeć Umowę należy dokonać niezbędnej rejestracji lub złożyć zamówienie bez rejestracji, jednorazowo podające takie same dane, jak w procesie rejestracyjnym.
 2. Prawidłowa rejestracja jest możliwa po podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła. Są to niezbędne dane dla ukończenia procesu rejestracyjnego.
 3. Informacje podane podczas procesu rejestracji lub przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.
 4. Hasło musi odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004.100.1024).
 5. Zakończenie rejestracji następuje po kliknięciu przycisku „zarejestruj się”.
 6. Zakończenie procesu rejestracji oznacza, że Właściciel jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie dla realizacji oraz rozliczania Zamówień.
 7. Rejestracja odbywa się jednokrotnie. Jej zakończenie wiąże się z utworzeniem indywidualnego Konta Klienta. Adres poczty e-mail oraz hasło stanowią podstawę dostępu do Konta.

§ 4 Dane osobowe

 1. Składając zamówienie, Klient zostaje powiadomiony o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.
 2. Dodatkowe zasady dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klientów są określone w polityce prywatności zamieszczonej na stronie Polityka Prywatności, a także w formie fizycznej w siedzibie Właściciela.

§ 5 Złożenie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest:
  1. przy pomocy rejestracji, utworzenia Konta lub bez wykonania obu tych czynności przy jednorazowym zamówieniu;
  2. 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu;
 2. Klient, aby złożyć zamówienie musi wykonać następujących czynności:
  1. Dodać określony Towar do koszyka Sklepu.
  2. Kliknąć przycisk „Zamawiam” we właściwej zakładce Sklepu, wprowadzając zamówienie do środka komunikacji elektronicznej, tak aby Właściciel mógł się z nim zapoznać.
 3. Ceny Towarów podane są na stronie internetowej w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT.
 4. Ceny poszczególnych Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy.
 5. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ale zaproszeniem do złożenia oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. Klient, aby ukończyć proces składania zamówienia Towaru, jest zobowiązany do akceptacji Regulaminu, przy pomocy odhaczenia odpowiednich checkboxów.
 7. Zawarcie umowy następuje:
  1. w momencie otrzymania przez Właściciela potwierdzenia Zamówienia, które jest oświadczeniem woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy oraz jednocześnie stanowi potwierdzenie przez Właściciela przyjęcia zamówienia do realizacji;
  2. na zasadach określonych w Zamówieniu oraz w niniejszym Regulaminie.
  3. gdy Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany Adres.
 8. W przypadku braku Towaru lub niemożności realizacji zamówienia z innej przyczyny, Klient otrzyma niezwłoczną informację o występujących trudnościach.
 9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta na podany Adres dostarczona zostaje informacja potwierdzająca i utrwalająca istotne postanowienia Umowy.
 10. Dla Umów zawieranych z zagranicznymi Klientami prawem właściwym jest prawo polskie. Klient nie jest jednak pozbawiony ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 11. Właściciel realizuje umowę w następujący sposób:
  1. wysyłka zamówieniowych Towarów odbywa się od poniedziałku do piątku; z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach do 08:00 do 16:00;
  2. wpłata za Towar dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy: 23 2490 0005 0000 4500 3390 4374 (Alior Bank) lub wpłaty za pośrednictwem Platformy Systemu Płatności Online DotPay.
  3. wpłata za Towar powinna nastąpić w terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia potwierdzenia zamówienia;
  4. w przypadku braku wpłaty za zamówiony Towar właściciel może odstąpić od Umowy. Odstąpienie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Zamawiającego.
 12. Towar powinien być dostarczony:
  1. bez jakichkolwiek wad lub usterek;
  2. w oryginalnym opakowaniu;
  3. w miejsce, które wskaże Klient w Formularzu Zamówienia. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony termin dostawy lub niedostarczenie Towaru, które wynika z podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 13. Właściciel udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. odbiór osobisty w punkcie - punkt nie jest sklepem, można w nim jedynie odebrać wcześniej zamówioną paczkę;
  2. przesyłka kurierskiej InPost, koszty zwrotu przesyłki, która nie została podjęta w terminie, obciążają Klienta;
 14. Właściciel dostarcza towar wraz z fakturą VAT o ile Klient zażądał jej wystawienia.

§ 6 Anulowanie oraz rezygnacja z zamówień

 1. Możliwość anulowania lub częściowe zmienienie zamówienia jest możliwe do momentu zaksięgowania płatności za Zamówienie. Klient powinien skontaktować się w tym celu z Właścicielem za pomocą e-mailu lub telefonu.
 2. Anulowanie zamówienia musi być potwierdzone przez Właściciela za pomocą wiadomości e-mail.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni.
 2. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu doręczenia przesyłki Klientowi.
 3. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w następujący sposób:
  1. przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Opolkann ul. 1-go Maja 30A, 45-355 Opole
  2. skierowanie oświadczenia e-mail o odstąpieniu od umowy na adres info@cbdszop.pl.
  3. formularza dostępnego na stronie internetowej www.cbdszop.pl, Właściciel po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy poinformuje Klienta o jego odebraniu.
 4. Klient traci możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku gdy otworzy zapieczętowane opakowanie, a dalsze wykorzystanie Towaru będzie niemożliwe ze względów sanitarnych lub higienicznych jest niemożliwe.

§ 8 Zwrot towaru

 1. W terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy:
  1. Klient jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Towaru. Zwrot następuje na koszt Klienta, poprzez wysyłkę zwrotną na adres Właściciela. Towar musi być kompletny i nie może nosić śladów używania.
  2. Właściciel ma obowiązek zwrócić płatność otrzymaną od Klienta, w tym koszt przesłania towaru. Właściciel nie pokrywa kosztów zwrotu towaru.
  3. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 2. Właściciel może zwlekać ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub przesłania przez Klienta potwierdzenia nadania za pomocą e-mail na adres info@cbdszop.pl
 3. Towar zwracany musi być kompletny, nie nosić śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9 Reklamacja towaru

 1. Istnieje możliwość reklamacji towaru, w przypadku gdy Klient stwierdzi niezgodność z jego opisem widniejącym na zamówieniu. Reklamacja jest możliwa także w przypadku wad fabrycznych lub uszkodzeń, które powstały wskutek niewłaściwego transportu Towaru.
 2. Reklamacji nie podlegają wady, które są efektem niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towaru.
 3. Reklamacji można dokonać przy pomocy formularza reklamacyjnego, który jest zamieszczony na stronie www.cbdszop.pl oraz przesłanie go do Właściciela. Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym musi wskazać:
  1. wady Towaru;
  2. numer zamówienia;
  3. rodzaj wadliwego Towaru;
  Po odebraniu formularza reklamacyjnego Właściciel potwierdzi jego otrzymanie za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Właściciel może żądać dostarczenia reklamowanego Towaru, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Reklamacje są rozpatrywane terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od chwili otrzymania formularza rejestracyjnego przez Właściciela lub otrzymania reklamowanego towaru.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 10 Promocje

 1. Promocje zamieszczone w sklepie dzielą się na:
  1. promocje produktowe (polegają na obniżeniu ceny danego Towaru);
  2. promocje wartościowe (obniżenie ceny całego koszyka);
  3. promocje pakietowe (obniżają cenę całego koszyka lub produktu w stosunku do ilości nabywanych produktów);
 2. Poszczególne promocje nie łącza się ze sobą.
 3. Szczegóły dotyczące każdorazowej promocji są opisane w szczegółowych zasadach poszczególnych promocji.

§ 11 Postanowienia końcowe i dane kontaktowe

 1. Nazwy produktów w Sklepie mają zastosowanie identyfikacyjne i mogą być zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo Własności Przemysłowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny.
 3. Właściciel dopuszcza czasowe zawieszenie funkcjonowania Sklepu z powodu konserwacji, przeglądu lub wymiany sprzętu. Istnieje również możliwość rozbudowy Sklepu.
 4. Regulamin ma zastosowanie w odniesieniu do konsumentów.
 5. Kontakt Klienta z Właścicielem jest możliwy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przy pomocy:
  1. poczty e-mail pod adresem info@cbdszop.pl;
  2. poczty wysyłkowej na adres: Opolkann ul. 1-go Maja 30A, 45-355 Opole;
  3. telefonu, numer 511 328 259 (w godzinach od 08:00 do 16:00).

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl